Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepaling, door BVBA Louis Culot “voor akkoord” ondertekend, zijn al haar leveringen en verkopen onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Algemene en/of bijzondere voorwaarden voorkomend op de documenten van de kopers zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De koper is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan haar eigen contractanten die zich er aldus toe verbinden tegenover BVBA Louis Culot geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

1. Offerten en bestellingen: De voorstellen, brochures, catalogi, prijslijsten en allerhande informatie van BVBA Louis Culot hebben nooit de waarde van een bindend aanbod, maar zijn louter vrijblijvende mededelingen van inlichtingen. De offerten van BVBA Louis Culot zijn slechts geldig gedurende veertien dagen. De ontvangen bestellingen zijn pas definitief na de schriftelijke bevestiging door BVBA Louis Culot en binnen de perken ervan.

2. Stalen: De overgemaakte of getoonde stalen zijn indicatief voor wat betreft de oorsprong en de kleur van de voorgestelde materialen. De vlekken, aderingen, geodes, schelpen, zwarte vlekken, kristallen, kleine gaatjes, variaties in schakering en andere eigenaardigheden in het aspect maken integraal deel uit van de structuur van de natuurstenen en zullen dus nooit aanleiding kunnen geven tot weigering van de goederen of vermindering van de overeengekomen prijs. Onze verantwoordelijkheid zal bijgevolg slechts kunnen ingeroepen worden wanneer de tint of de adering onbetwistbaar verschillend zijn van deze stalen.

3. Leveringstermijnen: Alle leveringen zullen geschieden zonder termijngarantie, volgens de beschikbaarheden van de goederen en de mogelijkheden van vervoer, rekeninghoudend met de overige verbintenissen van BVBA Louis Culot. Elke leveringstermijn is louter indicatief. Een vertraging in de levering kan niet worden ingeroepen als grond tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de koper, behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord. BVBA Louis Culot kan alleszins niet aangesproken worden zo de vertraging in de levering wordt veroorzaakt door een omstandigheid buiten de wil van BVBA Louis Culot die een gebrek aan grondstoffen, een vertraging in de productie of een gebrek aan vervoermiddelen veroorzaakt. BVBA Louis Culot behoudt zich het recht voor de overeengekomen leveringstermijn met de periode van overmacht te verlengen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen of indien BVBA Louis Culot de koper in kennis stelt dat de goederen geleverd kunnen worden en de koper laat na de goederen op die datum in ontvangst te nemen of op te halen, kan BVBA Louis Culot de stockagekosten en een vergoeding voor administratieve kosten, met een minimum van 100,00 EUR aan de koper in rekening brengen. De som komt bovenop de aankoopsom die verschuldigd blijft. BVBA Louis Culot kan er nooit toe gehouden zijn beroep te doen op andere dan haar gebruikelijke bevoorradingsbronnen en leveranciers om de tekorten aan te vullen.

4. Opmeting en schatting: De berekeningen, tekeningen en plannen, in het algemeen alle documenten worden door ons opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens behoort niet tot onze opdracht. De opdrachtgever heeft de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens zouden kunnen bevatten, alsook voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de verkeerde gegevens. Alle door BVBA Louis Culot opgestelde documenten of ontwerpen zijn beschermd door intellectuele rechten. Het auteursrecht van deze documenten of ontwerpen blijft haar toebehoren. Gehele of gedeeltelijke weergave, alsook het aan derden ter inzage geven, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming. Al de door BVBA Louis Culot ter beschikking gestelde documenten, alsook onze mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing van de materialen, indien deze niet door BVBA Louis Culot wordt verzorgd. BVBA Louis Culot is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen, gebreken en tekortkomingen in haar berekeningen, tekeningen en plannen, noch voor haar mondelinge of schriftelijke adviezen omtrent de plaatsing van de materialen.

5. Vervoer en aflevering: Het vervoer gebeurt altijd op eigen risico van de bestemmeling, zelfs ingeval van de vervoerskosten door BVBA Louis Culot worden gedragen. Bedingen door de vervoerder aan de koper opgelegd, waarbij de transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn niet aan BVBA Louis Culot tegenstelbaar De koper is gehouden om voor het lossen de goede staat van de goederen na te kijken. Het lossen van de goederen is te zijner laste en gebeurt enkel op eigen risico van de bestemmeling en dit zelfs indien de vervoerder deelneemt aan de verrichtingen met behulp van de kraan op zijn vrachtwagen of van andere hulpmiddelen waarover hij beschikt. Zo de koper nalaat tegensprekelijk met BVBA Louis Culot te meten, tellen of wegen, en de goederen niet controleert op zichtbare gebreken is de inhoud van de leveringsbons, vrachtbrieven en/of B/L niet meer vatbaar voor betwisting, en zijn klachten nadien geuit omtrent zichtbare gebreken niet meer ontvankelijk. Zichtbare gebreken en gebreken die bij een normaal nazicht met normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, worden slechts in aanmerking genomen voor zover deze onmiddellijk schriftelijk bij ontvangst van de materialen en uiterlijk binnen de acht dagen gemeld zijn. Klachten nadien geuit, zijn niet meer ontvankelijk. Elke aanvang van plaatsing van de geleverde goederen houdt een aanvaarding ervan in en belet elke latere klacht. Op verzoek van de koper bestelde en door BVBA Louis Culot geleverde goederen worden niet teruggenomen.

6. Uitvoeringstermijnen: Indien BVBA Louis Culot ook de plaatsing verzorgt, wordt de louter indicatieve uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen die geen wettelijke feestdagen zijn. Wanneer de werken gehinderd worden als gevolg van beslissingen of fouten van de klant, zoals bijvoorbeeld gebrekkige coördinatie van de opeenvolgende werken, heeft BVBA Louis Culot zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een termijnverlenging en vergoeding van de gelden schade. Zo de werkelijke schade niet kan achterhaald worden, zal 100 EUR per dag vertraging als forfaitaire schadevergoeding als billijke vergoeding verschuldigd zijn door de koper. Zichtbare gebreken na plaatsing dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking ervan gemeld te zijn.

7. Verborgen gebreken: Klachten in verband met verborgen gebreken moeten op straffe van verval bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan BVBA Louis Culot binnen de acht dagen, lopende vanaf het ogenblik waarop het gebrek kon worden vastgesteld. Rechtsvorderingen op grond van een verborgen gebrek moeten, om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden binnen één maand na afloop van de klachttermijn. Klachten omtrent gebreken geven de koper geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. De koper is ertoe gehouden de niet professionele koper of bouwheer schriftelijk bij het afsluiten van het contract over deze termijn te informeren. Bij gebreke daaraan zal BVBA Louis Culot niet langer de koper vrijwaren voor klachten van de niet-professionele koper of bouwheer.

8. Waarborgen: BVBA Louis Culot waarborgt de kwaliteit van de geleverde goederen onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke fabrikant. Zo deze geen specifieke voorwaarden heeft zijn enkel de wettelijke garantieregels van toepassing. De koper zal zich niet op de garantie kunnen beroepen indien het gebrek het gevolg is van een manipulatiefout of foutief onderhoud. Indien BVBA Louis Culot de plaatsing van het materiaal niet zelf uitvoert, zal zij niet aansprakelijke gesteld kunnen worden voor een ongeschikte keuze van de koper, noch voor de last of ongemakken die tijdens, of na het gebruik van de geleverde en aanvaarde goederen kunnen opduiken.

9. Herstelling: Indien BVBA Louis Culot op grond van een van bovenstaande gevallen aangesproken wordt, zal de schade waar mogelijk in natura hersteld worden. BVBA Louis Culot is slechts gehouden tot vervanging van het beschadigde deel, met uitsluiting van welke reden dan ook. De klant-koper aanvaardt zonder enig voorbehoud dat deze herstellingswerken geen aanleiding geven tot enige waardevermindering van de natuursteen, zoals deze waarde in de offerte of bestelbon werd overeengekomen. Enkel de directe schade komt in aanmerking voor herstel of vergoeding. Gevolgschade aan andere delen, zoals aan schilderwerk, ten gevolge van de (gedeeltelijke) herstelling blijven ten laste van de koper die de verkoper/plaatser hiervoor niet kan aanspreken. De koper verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de natuursteen. De koper zal BVBA Louis Culot niet kunnen aanspreken wegens gebeurlijke kleurverschillen die een eventuele partiële herstelling kan veroorzaken wegens, bijvoorbeeld, vetusteit van de andere helft of het niet meer voorradig zijn van een natuursteen van hetzelfde lot.

10. Betalingen: Tenzij anders bepaald, is elke rekening contant betaalbaar te Puurs, in de burelen van BVBA Louis Culot. Deze bepaling wordt op geen enkele wijze gewijzigd, ook niet door het trekken van wissels of het aanvaarden van effecten. Bij niet betaling van de factuur, 20 dagen na haar vervaldag, is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van het niet betaalde bedrag. Tevens zijn van rechtswege verwijlintresten verschuldigd vanaf de factuurdatum aan 1% per maand. Bij niet of laattijdige betaling behoudt BVBA Louis Culot zich het recht voor de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade. De geleverde goederen blijven eigendom van BVBA Louis Culot tot na de volledige betaling.

12. Ontbinding verkoop: Bij verandering van hoedanigheid of van de situatie van de koper, zoals bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening, concordaat, vrijwillige liquidatie, ontbinding of omvorming van vennootschap, of bij protest, zelfs van een niet-geaccepteerde wissel of als er ernstige aanwijzingen zijn omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper, behoudt BVBA Louis Culot zich het recht voor de verkoop te ontbinden of waarborgen te eisen. Indien BVBA Louis Culot kiest voor ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, is deze gehouden tot een schadevergoeding ten belopen van 10%, onverminderd alle andere kosten. Indien de koper voor de volledige uitvoering (bijvoorbeeld na opmeting maar voor levering of plaatsing) de opdracht annuleert, zal een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de aankoopsom verschuldigd zijn.

13. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van BVBA Louis Culot is alleszins beperkt tot de factuursom van de geleverde diensten of goederen waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. De immateriële gevolgschade is altijd uitgesloten. In geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten of aannemers kan BVBA Louis Culot slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan haar eigen fout te wijten is.

14. Geschillen: Alle door BVBA Louis Culot aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.